نحوه نصب

بلوک های پلی بلوک به سادگی و با استفاده از مصالح استاندارد قابل نصب می باشند. این بلوک ها با اندازه های استاندارد و پایه های مناسب محدودیتی برای کارفرما به وجود نمی آورند.
نحوه نصب برای آشنایی کامل با نحوه نصب، فایل زیر را دریافت نمایید.